זכויות האדם

הקדמה

לכל אדם, מעצם היותו אינדיבידואל עצמאי, בעל תבונה ומצפון, ויכולת לקחת אחריות על מעשיו, יש ערך וכבוד, וקיימות לו זכויות יסוד טבעיות. זכויות אלה קיימות באופן שווה לכל אדם, ללא יוצא מהכלל, ללא תלות במין, גיל, גזע, צבע, שפה, דת, דעה, לאום, מוצא, רכוש, מקום מגורים, או מעמד אחר. זכויות אלה אינן ניתנות להפקעה ואינן תלויות בשרירות ליבו של השילטון או של רצון החברה.

הזכויות מבטאות את היחס ההוגן שאנשים יכולים לצפות לקבל מזולתם בחברה המבוססת על הוגנות הדדית. חיוני לפעול בדרכי חינוך להנחלת ידע והערכה של זכויות וחירויות אלה בתרבות ובחברה, כדי להוביל לאיכות חיים טובה יותר בחברה חופשית והוגנת. חיוני לעגן הכרה ויישום אפקטיביים של זכויות האדם בקרב האוכלוסיה ובמערכות השילטון של כל המדינות, ולעגן את ההגנה על זכויות האדם בחוקי המדינה ובמוסדות אכיפתם.

רשימה

להלן רשימה של חלק מזכויות וחירויות האדם:

 1. הזכות לחיים, לשלמות הגוף, ולביטחון פיסי: הזכות שלא להיות קורבן לפגיעה גופנית, התעללות, עינויים, עונש או יחס אכזריים או משפילים; הזכות לחיים ללא פחד והשפלה הנגרמים על ידי אדם או השילטון.
 2. חופש מעבדות ומשיעבוד
 3. חופש התנועה: לנוע כרצוננו ולא להיות כלואים.
 4. חופש המחשבה וחופש המצפון: הזכות להחזיק בכל מחשבה, דעה או אמונה, ולגבש דעות ללא כפייה.
 5. חופש הדת וחופש מדת: הזכות לבחור ולקיים או להמיר דת, או לא לקיים שום דת, ללא כפייה.
 6. חופש הביטוי: הזכות להביע בפומבי מחשבות, דעות, אמונות, לכתוב ולפרסם אותן, ולקבל מידע בנוגע להן. החופש כולל את חופש הפירסום והעיתונות ללא צנזורה מהשילטון, ואת חופש ההתאספות וההפגנה.
 7. חופש ההתאגדות: החופש של כל אדם להקים אירגון, להצטרף לארגון, ולעזוב אותו.
 8. חופש העיסוק
 9. חופש הקשר והמיניות: לכל אדם בגיר זכות לקשר רומנטי או מיני עם אנשים אחרים, כולל מאותו המין, וכולל מגזע/עם/אתניות/דת אחרים, כל עוד היחסים נעשים בהסכמה מלאה של שני הצדדים, ואין למנוע ממנו בחירה כזו. אין להפלות אנשים בגלל נטייתם המינית או בחירתם בבני זוג.
 10. הזכות לפרטיות
 11. זכות הקניין

הצהרות ואמנות בינלאומיות

הצהרות של האו"ם: (ראו גם בדף הזה)

 • ההכרזה האוניברסלית על זכויות האדם (1948)
 • אמנה בדבר מעמדם של פליטים (1951)
 • אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (1966)
 • אמנה בינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (1966)
 • אמנה בדבר ביעור כל הצורות של אפליה גזעית (1965)
 • אמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים לצורותיה (1979)
 • אמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים (1984)

הצהרות נוספות:

רקע היסטורי

אחת ההצהרות החשובות ביותר – ההכרזה האוניברסלית על זכויות האדם באו"ם ב-1948, מכוננת את כבוד האדם כערך מוחלט ואוניברסלי, כלומר – ערך המחייב תמיד, בכל מקום, ללא יוצא מן הכלל. בשום מקום ובשום זמן אסור – ואי אפשר – לגזול משום אדם בשל שום סיבה את השתייכותו למשפחת האדם ואת ערכו וכבודו.

ההצהרה נוסחה על רקע השואה, בה הנאצים ניסו לשלול מאנשים את אנושיותם ושייכותם למשפחת האדם, ולכן גם את זכויות האדם הבסיסיות ביותר שלהם. יהודים, צוענים, אנשים בעלי מוגבלויות גופניות או נפשיות, הומוסקסואלים ולסביות, קומוניסטים ואחרים הוגדרו על ידי הנאצים כ"לא אנושיים", ולכן כמי שניתן להשתמש בהם כחומר גלם, לשלול מהם את כל זכויותיהם, ואף להשמידם.

הקביעה שכבוד האדם הוא ערך מוחלט ואוניברסלי, אשר חל באותה מידה בדיוק על כל בני האדם באשר הם, תמיד וללא סייג, היא תגובת נגד של העולם שלחם בנאציזם וניצח אותו, ובחר לקבוע כערך עליון בדיוק את הערך שעליו קראו הנאצים תיגר.

למידע נוסף

למידע נוסף, עיינו בחוברת "הוגנות וחירות".